Փաստաթղթավորում`
1. Աշխատանքային պայմանագրերի, հրամանների, համաձայնագրի կազմում/աշխատանքի պայմանների փոփոխման ձևակերպում/,

2. Աշխատանքային գրքույկի լրացման կարգը

3. Աշխատավարձի հաշվարկ/Աշխատաժամանակի հաշվարկ, ԱՎՈՒՄ-ի,Վճարայյին Տեղեկագրի կազմում/,

4. Արձակուրդների, վերջնահաշվարկի և նպաստների հաշվարկ,համաձայն ՀՀ օրենքով սահմանված կարգի,

5. Գրանցման հայտ, ազատման հայտ էլեկտրոնային եղանակով,

6. Եկամտային հարկի հաշվարկը էլեկտրոնային եղանակով,

7. Աշխատակիցների տվյալնների հետ կապված փոփոխությունները էլեկտրոնային եղանակով

Օրենսդրություն`
Կադրային գործին վերաբերվող բոլոր ՀՀ օրենսդրական ակտերը:

ՀԾ հաշվապահ 6 ծրագրի ուսուցում` աշախատավարձի հետ կապված փաստաթղթավորումը ծրագրային տարբերակով:

• Տևողությունը 1 ամիս, շաբաթական 3 օր 1,5-2 ժամ տևողությամբ / լրացուցիչ 2 պարապմունք կրկնության համար/,

• ՈՒսումնական նյութերի տրամադրում`կազմված պրակտիկ գործարքների հիման վրա:

Աշխատանքները իրականացվում են փորձառու հաշվապահների կողմից, մատուցված ծառայությունների բարձր որակը երաշխավորվում է: Յուրաքանչյուր հաճախորդին ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում: